Ochrana dat

Odpovědná osoba
Jméno/obchodní firma: Gerald Federl, MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Ulice, č.: Am Forst 17b
PSČ, místo, země: 92637 Weiden, Německo
Obchodní rejstřík/č.: obchodní rejstřík Weiden in der Oberpfalz, HRB 1480
Jednatelé: Gerald Federl, Erich Brunner
Telefon: +49 961 3885 – 0
E-mail: info (at) speeds.eu

Osoba pověřená ochranou osobních údajů
Jméno/obchodní firma: Robert Aumiller
Ulice, č.: Dachelhofer Str. 88
PSČ, místo, země: 92421 Schwandorf, Německo
E-mail: info (at) r-au.de
Stav: 3. 5. 2018

Základní informace o zpracování osobních údajů a právních podkladech

1.1 V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informujeme o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů v rámci naší nabídky online a s ní souvisejících webových stránek, funkcí a obsahů (dále společně „nabídka online“ nebo „webová stránka“). Prohlášení o ochraně osobních údajů platí bez ohledu na používané domény, systémy, platformy a zařízení (např. stolní počítač nebo mobilní přístroje), na nichž se nabídka online uskutečňuje.

1.2 Použité pojmy jako např. „osobní údaje“ nebo jejich „zpracování“ odkazují na definice v článku 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

1.3 K osobním údajům uživatelů zpracovávaným v rámci této nabídky online patří inventární údaje (např. jména a adresy zákazníků), údaje o smlouvách (např. využívané služby, jména zpracovatelů, informace o platbách), údaje o užívání (např. navštívené webové stránky naší nabídky online, zájem o naše produkty) a obsahové údaje (např. údaje vložené do kontaktního formuláře).

1.4 Pojem „uživatel“ zahrnuje všechny kategorie osob dotčených zpracováním údajů. K nim patří naši obchodní partneři, zákazníci, zájemci a jiní návštěvníci naší nabídky online. Pojmy užívané v mužském rodě jako. „uživatel“ označuje obě pohlaví.

1.5 Při zpracování osobních údajů uživatelů vždy dodržujeme příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů. To znamená, že údaje uživatelů se zpracovávají pouze tehdy, existuje-li k tomu zákonné povolení, tedy zejména tehdy, pokud je zpracování údajů nezbytné pro poskytování našich smluvních plnění (např. zpracování zakázek) a služeb online, resp. je zákonem předepsané, a uživatelé poskytli svůj souhlas, jakož i tehdy, existuje-li náš oprávněný zájem (tj. zájem na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu a bezpečnosti naší nabídky online ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, zejména při měření dosahu, zpracování profilů pro reklamní a marketingové účely, jakož i shromažďování přístupových dat a používání služeb třetích poskytovatelů.

1.6 Upozorňujeme, že právním podkladem pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR, právním podkladem pro zpracování osobních údajů za účelem poskytování našich plnění a provádění smluvních opatření je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, právním podkladem pro plnění našich právních závazků je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a právním podkladem pro zpracování údajů pro účely našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2 Bezpečnostní opatření

2.1 Provádíme organizační, smluvní a technická bezpečnostní opatření odpovídající stavu techniky, abychom zajistili, že budou dodržovány předpisy o ochraně osobních údajů, a tím chránili námi zpracované údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, porušením nebo přístupem neoprávněných osob.

2.2 K bezpečnostním opatřením patří zejména zakódovaný přenos údajů mezi vaším prohlížečem a naším serverem.

3 Poskytování údajů třetím osobám a třetím poskytovatelům

3.1 Třetím osobám jsou údaje poskytovány pouze v rámci zákonných požadavků. Údaje uživatelů poskytujeme třetím osobám pouze tehdy, je-li to nezbytné např. na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro smluvní účely nebo pro účely oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na hospodárnosti a efektivitě naší podnikatelské činnosti.

3.2 Pokud používáme subdodavatele, abychom mohli poskytovat své služby, provádíme vhodná právní a také odpovídající technická a organizační opatření, abychom zajistili ochranu osobních údajů podle příslušných zákonných předpisů.

3.3 Pokud v rámci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů používáme obsahy, nástroje nebo jiné prostředky jiných poskytovatelů (dále společně „třetí poskytovatelé“), jejichž uvedené sídlo se nachází v třetí zemi, je třeba vycházet z toho, že dochází k přenosu údajů do států, v nichž mají tito třetí poskytovatelé sídlo. Třetími státy se rozumí země, v nichž GDPR nepředstavuje přímo platný právní předpis, tj. zásadně země mimo EU resp. mimo Evropský hospodářský prostor. Údaje jsou do třetích států přenášeny buď v případě, kdy existuje přiměřená úroveň ochrany osobních údajů, souhlas uživatelů, nebo jiné zákonné povolení.

4 Poskytování smluvních plnění

4.1 Zpracováváme inventární údaje (např. jména a adresy a kontaktní údaje uživatelů), údaje o smlouvách (např. využívané služby, jména kontaktních osob, informace o platbách) za účelem splnění našich smluvních závazků a poskytování služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

4.2 Uživatelé si mohou podle své volby založit uživatelský účet, aby mohli zejména nahlížet do svých objednávek. V rámci registrace jsou uživatelům sdělovány, jaké povinné údaje je třeba uvést. Uživatelské účty nejsou veřejné a nelze je indexovat vyhledávači. Pokud uživatelé vypovědí svůj uživatelský účet, jejich údaje související s uživatelským účtem jsou vymazány, s výjimkou případů, kdy je jejich uchování nezbytné z obchodněprávních nebo daňověprávních důvodů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Je na uživatelích, aby v případě úspěšné výpovědi uživatelského účtu zabezpečili před ukončením smlouvy své údaje. Jsme oprávněni nenávratně vymazat veškeré údaje uživatele uložené během doby trvání smlouvy.

4.3 V rámci registrace a nových přihlášek, jakož i při využívání našich služeb online je ukládána IP adresa a okamžik příslušného úkonu uživatele. Ukládání se provádí z důvodu našeho a uživatelova oprávněného zájmu na ochraně před zneužitím a jiným neoprávněným užíváním. Tyto údaje zásadně nejsou předávány třetím osobám kromě případů, kdy je jejich předání nezbytné pro sledování našich nároků nebo vyplývá ze zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

4.4 Zpracováváme údaje o užívání (např. navštívené webové stránky naší nabídky online, zájem o naše produkty) a obsahové údaje (např. údaje zadané do kontaktního formuláře nebo uživatelského profilu) pro reklamní účely v uživatelském profilu, abychom mohli uživateli zobrazovat např. informace o určitých produktech na základě toho, jaké služby doposud využíval.

5 Kontakt

5.1 V případě, že nás kontaktujete (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), jsou údaje uživatele zpracovány za účelem zpracování jeho žádosti o kontakt a jejího vyřízení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

5.2 Údaje uživatelů mohou být uloženy v našem systému řízení vztahů se zákazníky („CRM“) nebo podobném systému žádostí.

6 Komentáře a příspěvky

6.1 Pokud nám uživatelé pošlou komentáře nebo jiné příspěvky, jsou jejich IP adresy ukládány pro účely našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR po dobu 7 dnů.

6.2 Děje se to v zájmu naší bezpečnosti, pokud někdo zahrne do komentářů a příspěvků protiprávní obsah (urážky, zakázanou politickou propagandu atd.). V takovém případě můžeme být kvůli komentáři nebo příspěvku povoláni k odpovědnosti my sami, a proto máme zájem na totožnosti autora.

7 Shromažďování přístupových údajů a serverové protokoly

7.1 Z důvodu svých oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR shromažďujeme údaje o každém přístupu na server, na němž se tato služba nachází (takzvané serverové protokoly). K přístupovým údajům patří název vyhledané webové stránky, soubor, datum a čas její návštěvy, přenesený objem dat, hlášení o úspěšném vyhledání, typ prohlížeče a verze, operační systém uživatele, referrer URL (předtím navštívená stránka), IP adresa a žádající poskytovatel.

7.2 Informace o protokolech jsou ukládány z bezpečnostních důvodů (např. pro objasnění zneužití nebo podvodného jednání) po dobu maximálně sedmi dnů a potom jsou vymazány. Údaje, jejichž uchování je nezbytné za účelem provedení důkazů, nejsou vymazány až do konečného objasnění příslušné události.

8 Cookies & měření dosahu

8.1 Cookies jsou informace, které jsou naším webovým serverem nebo webovým serverem třetích osob přenášeny do webových prohlížečů uživatelů, kde jsou uloženy pro pozdější vyhledání. Cookies mohou být malé soubory nebo jiné způsoby ukládání informací.

8.2 Používáme „session cookies“, které se ukládají pouze po dobu aktuální návštěvy na naší online prezenci (např. aby bylo vůbec možné uložit vaše přihlašovací údaje nebo provozovat funkci nákupního koše, a tedy užívat naši nabídku online). V jedné session se ukládá náhodně vygenerovaný unikátní identifikátor, tzv. session-ID. Cookie kromě toho obdrží údaj o jeho původu a lhůtu uložení. Tyto cookies nemohou ukládat žádné jiné údaje. Session cookies jsou vymazány, jakmile ukončíte užívání naší nabídky online a např. se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

8.3 O používání cookies při pseudonymizovaném měření dosahu stránky informujeme uživatele v rámci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

8.4 Pokud si uživatelé nepřejí, aby byly na jejich počítači ukládány cookies, jsou vyzváni k deaktivaci příslušné funkce v systémovém nastavení svého prohlížeče. Uložené cookies lze v systémovém nastavení prohlížeče vymazat. Vyřazení cookies může vést k omezení funkčnosti této nabídky online.

8.5 Proti používání cookies sloužících měření dosahu a reklamním účelům můžete podat námitky na stránce pro deaktivaci organizace Network Advertising Initiative (https://optout.networkadvertising.org) a také na americké webové stránce (https://www.aboutads.info/choices) nebo na evropské webové stránce (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/). Berte prosím zřetel na podmínky používání služby Google Analytics: Musí být aktivní IP anonymizace (support.google.com/analytics/answer/2905384; 2.) a musí být přijat „Dodatek ke zpracování osobních údajů“ v oblasti správy Google Analytics.

9 Google Analytics

9.1 Z důvodu svých oprávněných zájmů (tj. v zájmu analýzy, optimalizace a hospodárného provozu naší nabídky online ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) používáme Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google používá cookies. Informace generované prostřednictvím cookies o užívání nabídky online uživatelem jsou zpravidla přenášeny na server Googlu v USA a tam ukládány.

9.2 Google je držitelem certifikace v rámci systému Štítu soukromí (Privacy Shield), a poskytuje tedy záruku dodržování evropského práva ochrany osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAl&status=Active).

9.3 Google tyto informace používá z našeho pověření, aby vyhodnotil užívání naší nabídky online uživateli, zpracovával zprávy o našich aktivitách v rámci této nabídky online a poskytoval pro nás další služby související s užíváním této nabídky online a s užíváním internetu. Přitom mohou být ze zpracovaných údajů sestavovány pseudonymizované profily uživatelů.

9.4 Používáme Google Analytics, abychom reklamu zařazovanou v rámci reklamních služeb Googlu a jeho partnerů zobrazovali pouze těm uživatelům, kteří projevili zájem také o naši nabídku online resp. mají určité atributy (např. zájem o určitá témata nebo produkty, zjišťovaný podle navštívených webových stránek), jež sdělujeme Googlu (tzv. remarketingová publika / remarketingové okruhy uživatelů resp. publika Google Analytics). Pomocí remarketingových publik bychom také chtěli zajistit, aby naše reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nebyly obtěžující.

9.5 Používáme Google Analytics pouze s aktivovanou IP anonymizací. To znamená, že na území členských států Evropské unie a v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru je IP adresa uživatelů Googlem zkrácena. Jen ve výjimečných případech je předána úplná IP adresa serveru Google v USA, kde je zkrácena.

9.6 IP adresa předaná z prohlížeče uživatele není spojována s jinými daty Googlu. Uživatelé mohou zabránit ukládání cookies příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; navíc mohou zabránit evidenci údajů vytvořených pomocí cookies a vztahujících se k jejich užívání nabídky online na Googlu, jakož i zpracování těchto údajů Googlem tím, že si stáhnou a nainstalují plugin prohlížeče uvedený na stránce: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

9.7 Další informace k užívání údajů Googlem a k možnostem nastavení a podání námitek proti užívání údajů najdete na webových stránkách společnosti Google: www.google.com/inti/de/policies/privacy/parnters („Užívání osobních údajů společností Google v případě, že užíváte webové stránky nebo aplikace našich partnerů“), www.google.com/policies/technologies/ads („Užívání osobních údajů pro reklamní účely“), www.google.de/settings/ads („Správa informací používaných Googlem pro zobrazení reklamy na vašem počítači“).

10 Marketingové a remarketingové a služby Googlu

10.1 Z důvodu našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší nabídky online ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) používáme marketingové a remarketingové a služby (dále jen „marketingové služby Google“) společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

10.2 Google je držitelem certifikace v rámci systému Štítu soukromí (Privacy Shield), a poskytuje tedy záruku dodržování evropského práva ochrany osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAl&status=Active).

10.3 Marketingové služby Googlu nám umožňují cíleněji zobrazovat reklamu pro naši webovou stránku a na naší webové stránce, abychom uživatelům prezentovali pouze reklamu, která odpovídá jejich potenciálním zájmům. Pokud je uživateli zobrazována např. reklama na produkty, o něž se zajímal na jiných webových stránkách, hovoří se zde o „remarketingu“. Pro tyto účely je vytvořen při návštěvě našich a jiných webových stránek, na nichž jsou aktivní marketigové služby Googlu, přímo Googlem kód Googlu a jsou integrovány takzvané marketingové/ remarketingové tagy (neviditelné grafiky nebo drobné grafické soubory, nazývané také „web beacons“). Jejich pomocí se na zařízení uživatelů ukládá individuální cookie, tj. malý soubor (místo cookies mohou být použity také obdobné technologie). Cookies mohou být nastaveny různými doménami, mimo jiné to jsou google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com nebo googleadservices.com. V tomto souboru se zaznamenává, které webové stránky uživatel navštívil, o jaké obsahy se zajímal a na jaké nabídky klikl, dále jsou evidovány technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazované webové stránky, čas shlédnutí a další údaje o využívání nabídky online. Rovněž je evidována IP adresa uživatelů, přičemž v rámci Google Analytics sdělujeme, že IP adresa je v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena a jen ve výjimečných případech je předána v celé podobě serveru společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa není Googlem spojována s údaji uživatele v rámci jiných nabídek. Výše uvedené informace mohou být Googlem spojovány i s takovými informacemi z jiných zdrojů. Pokud uživatel následně navštíví jiné webové stránky, mohou se mu zobrazovat reklamy odpovídající jeho zájmům.

10.4 Údaje uživatelů jsou v rámci marketingových služeb Googlu zpracovávány pseudonymizovaně. To znamená, že Google např. neukládá a nezpracovává jméno nebo e-mailovou adresu uživatelů, ale zpracovává relevantní údaje související s cookie v rámci pseudonymních uživatelských profilů. Z hlediska Googlu tedy reklamy nejsou spravovány a zobrazovány pro konkrétně identifikovanou osobu, nýbrž pro majitele cookie, a to nezávisle na tom, kdo tímto majitelem cookie je. To neplatí, pokud uživatel Googlu výslovně dovolil zpracovávat údaje bez této pseudonymizace. Informace o uživatelích shromážděné prostřednictvím marketingových služeb Googlu jsou předávány společnosti Google a ukládány na jejích serverech v USA.

10.5 K marketingovým službám Googlu, které používáme, patří mj. reklamní program online Google AdWords. Zde obdrží každý zákazník AdWords jiné „konverzní cookie“. Cookies tedy pak nelze prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords sledovat. Informace získané pomocí cookies slouží ke generování statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci AdWords uvidí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Nezískávají však informace, na jejichž základě se bylo možné osobně identifikovat uživatele.

10.6 Na základě marketingové služby Googlu, inzertní platformy DoubleClick, můžeme vkládat reklamy třetích osob. DoubleClick používá soubory cookie, které umožňují Googlu a jeho partnerským webovým stránkám zobrazovat reklamy na základě návštěv uživatelů na těchto stránkách nebo na jiných webových stránkách na internetu.

10.7 Na základě marketingové služby AdSense můžeme vkládat reklamy třetích stran. AdSense používá cookies, které umožňují Googlu a jeho partnerským webovým stránkám zobrazovat reklamy na základě návštěv uživatelů na těchto stránkách nebo jiných webových stránkách na internetu.

10.8 Můžeme používat také službu Google Optimizer. Google Optimizer nám umožňuje zjistit takzvaným A/B testováním, jaký mají různé změny webové stránky (např. změny vstupního pole, designu apod.) dopad. Pro tyto testovací účely jsou cookies uloženy na zařízení uživatelů. Přitom jsou zpracovávány pouze pseudonymizované údaje uživatelů

10.9 Dále můžeme používat systém Google Tag Manager, abychom mohli do naší webové stránky integrovat a spravovat analyzační a marketingové služby Googlu.

10.10 Další informace ohledně toho, jak Google používá údaje pro marketingové účely, najdete na stránce www.google.com/policies/technologies/ads a prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů na stránce www.google.com/policies/privacy.

10.11 Pro podání námitek proti zájmově orientované reklamě marketingových služeb Googlu můžete využít možností nastavení a vypnutí (opt-out) na stránce www.google.com/ads/preferences.

11 Facebook a sociální pluginy

11.1 Z důvodu našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu a bezpečnosti naší nabídky online ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR používáme sociální pluginy (dále jen „pluginy“) ze sociální sítě facebook.com provozované společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“). Prostřednictvím pluginů lze zobrazit interaktivní prvky nebo obsahy (např. videa, grafiky nebo texty). Jsou rozpoznatelné podle některého z log Facebooku (bílé „f“ na modré kachličce, výrazy „like“, „líbí se mi“ nebo emotikon „palec nahoru“) nebo jsou označeny dodatkem „Facebook Social Plugin“. Seznam sociálních pluginů Facebooku a jejich podobu najdete na stránce: https://www.developers.facebook/com/docs/plugins

11.2 Facebook je držitelem certifikace v rámci systému Štít pro ochranu osobních údajů (Privacy Shield), a poskytuje tedy záruku dodržování evropského práva ochrany osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

11.3 Když uživatel navštíví některou webovou stránku této nabídky online, která obsahuje tento plugin, vytvoří jeho zařízení přímé připojení k serverům facebooku. Obsah pluginu je facebookem přenesen přímo na zařízení uživatele a jím integrován do nabídky online. Přitom mohou být ze zpracovaných údajů sestaveny uživatelské profily. Nemáme proto vliv na rozsah údajů, která Facebook shromažďuje pomocí těchto pluginů a uživatele lze informovat jen podle toho, co je nám známo.

11.4 Integrací pluginu získává Facebook informaci, že uživatel navštívil příslušnou stránku nabídky online. Pokud je uživatel přihlášen na Facebooku, může Facebook přiřadit jeho návštěvu k jeho facebookovému účtu. Pokud uživatelé použijí pluginy, např. tlačítko „like“, nebo přidají komentář, příslušná informace je přenesena z jejich zařízení přímo na Facebook, kde je uložena. Pokud uživatel nemá účet na Facebooku, je přesto možné, aby Facebook zjistil a uložil jeho IP adresu. Podle Facebooku je v Německu ukládána pouze anonymizovaná IP adresa.

11.5 O účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů a jejich dalším zpracování a využívání Facebookem, jakož i o s nimi souvisejících právech a možnostech nastavení v zájmu ochrany soukromí uživatelů informuje stránka společnosti Facebook k ochraně osobních údajů: www.facebook.com/about/privacy.

11.6 Má-li uživatel účet na Facebooku a nechce, aby Facebook shromažďoval prostřednictvím této nabídky online jeho údaje a aby existovalo spojení s jeho údaji uloženými na Facebooku, musí se odpojit od užívání naší nabídky online na Facebooku a vymazat své cookies. Další nastavení a podání námitek proti užívání údajů pro reklamní účely je možné v nastavení profilu na Facebooku: www.facebook.com/settings nebo na americké stránce: www.aboutads.info/choices/ nebo na stránce EU: www.youronlinechoices.com Nastavení probíhají nezávisle ne platformě, to znamená, že jsou převzata pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní přístroje.

12 Okruhy uživatelů Facebooku, vlastní publika (custom audiences) a marketingové služby Facebooku

12.1 V rámci naší nabídky online je z důvodu našeho oprávněného zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší nabídky online a pro tyto účely používán takzvaný Facebook pixel sociální sítě Facebook, který je provozován společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA resp., pokud jste usídleni v EU, společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“).

12.2 Facebook je držitelem certifikace v rámci systému Štít pro ochranu osobních údajů (Privacy Shield), a poskytuje tedy záruku dodržování evropského práva ochrany osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

12.3 Facebook pixel umožňuje Facebooku určit návštěvníky naší nabídky online jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. Facebook Ads). Proto používáme Facebook Pixel, abychom námi zařazené Facebook Ads zobrazovali pouze těm uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naši nabídku online nebo mají určité atributy (např. zájem o určitá témata nebo produkty, kdy jsou tito uživatelé určováni podle navštívených webových stránek) a jež předáváme Facebooku (tzv. custom audience, neboli vlastní publika či vlastní okruhy uživatelů). Pomocí nástroje Facebook Pixel bychom chtěli také zajistit, aby naše reklamy Facebook Ads odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nebyly obtěžující. Dále můžeme s jeho pomocí zjišťovat účinnost facebookové reklamy pro statistické účely a výzkum trhu, protože tak máme možnost sledovat, zda byli uživatelé po kliknutí na facebookovou reklamu převedeni na naši webovou stránku (tzv. konverze).

12.4 Facebook Pixel je při otevření našich webových stránek přímo propojen s Facebookem a může na vašem zařízení uložit tzv. cookie, tj. malý soubor. Když se potom přihlásíte na Facebook nebo ho navštívíte v době, kdy jste přihlášeni, návštěva naší nabídky online je zaznamenána ve vašem profilu. Vaše shromážděné osobní údaje jsou pro nás anonymní, nelze z nich tedy určit totožnost uživatelů. Facebook ovšem údaje ukládá a zpracovává, takže je možné propojení s příslušným uživatelským profilem, které může být použito společností Facebook i k vlastnímu průzkumu trhu a reklamním účelům. Pokud předáváme společnosti Facebook údaje za účelem porovnání a sladění, jsou tyto údaje lokálně zakódovány v prohlížeči a teprve potom zaslány Facebooku zabezpečeným spojením https. To se děje pouze proto, aby bylo zajištěno sladění s údaji, které jsou stejným způsobem zakódovány i společností Facebook.

12.5 Při používání nástroje Facebook Pixel dále využíváme také přídavnou funkci „rozšířené sladění“. Přitom jsou společnosti Facebook předávány (v zakódované podobě) údaje jako telefonní čísla, e-mailové adresy nebo číselný identifikátor Facebook ID za účelem vytvoření cílových skupin (custom audiences nebo look alike audiences). Další informace o „rozšířeném sladění“ najdete na stránce: www.facebook.com/business/help/611774685654668.

12.6 Rovněž z důvodu našich oprávněných zájmů používáme postup Custom Audiences from File, metodu sociální sítě Facebook, Inc. V tomto případě jsou nahrány e-mailové adresy odběratelů newsletterů u společnosti Facebook. Nahrávání probíhá v zakódované podobě. Slouží pouze k určení příjemců našich reklam na Facebooku. Tím bychom chtěli zajistit, aby se reklama zobrazovala pouze uživatelům, kteří mají zájem o naše informace a služby.

12.7 Facebook zpracovává údaje podle směrnice společnosti Facebook o užívání údajů. Obecné informace o zobrazování reklamy Facebook Ads jsou tedy obsaženy v této směrnici: www.facebook.com/policy.php. Zvláštní informace a podrobnosti o nástroji Facebook Pixel a jeho fungování najdete na facebookové stránce pomoci: www.facebook.com/business/help/651294705016616.

12.8 Proti evidenci osobních údajů pomocí nástroje Facebook pixel a jejich používání pro zobrazování reklamy Facebook Ads můžete podat námitky. Abyste si nastavili druhy reklamy, jejichž zobrazování si na Facebooku přejete, můžete navštívit tuto facebookovou stránku a řídit se tam uvedenými pokyny pro nastavení zájmově orientované reklamy: www.facebook.com/setting. Nastavení probíhá nezávisle na platformě, to znamená, že je převzato pro všechna zařízení jako stolní počítače nebo mobilní přístroje.

12.9 Abyste zabránili evidenci vašich osobních údajů nástrojem Facebook Pixel na naší webové stránce, klikněte prosím na následující odkaz. Informace k odhlášení odběru na Facebooku: Jakmile kliknete na odkaz, uloží se na vašem zařízení cookie „vypnout“ (opt-out). Když vymažete cookies v tomto prohlížeči, musíte kliknout na odkaz ještě jednou. Dále platí vypnutí jen v rámci vámi používaného prohlížeče a jen v rámci naší webové domény, na níž jste na odkaz klikli.

12.10 Proti používání cookies sloužícím měření dosahu a reklamním účelům můžete dále podat námitky na stránce pro deaktivaci NAI (Network Advertising Initiative) (https://optout.networkadvertising.org) a také na americké webové stránce (https://www.aboutads.info/choices) nebo na evropské webové stránce (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices).

13 Newsletter

13.1 V této informaci vám vysvětlujeme, jaký obsah má náš newsletter, jak probíhá přihlašování, odesílání a statistické vyhodnocování a jaká jsou vaše práva. Tím, že se stanete abonentem našeho newsletteru, udílíte svůj souhlas s jeho přijímáním a popsanými postupy.

13.2 Obsah newsletteru: Rozesíláme newsletter, e-maily a další elektronické zprávy s reklamními informacemi (dále jen „newsletter“) pouze se souhlasem příjemců nebo na základě zákonného povolení. Pokud je v rámci přihlášení k odběru newsletteru konkrétně vymezen jeho obsah, je tento obsah rozhodný pro souhlas uživatelů. V ostatním náš newsletter obsahuje informace o našich produktech, nabídkách, akcích a našem podnikání.

13.3 Dvojité potvrzení souhlasu (double opt-in) a zaprotokolování: Přihlášení k odběru našeho newsletteru probíhá takzvaným dvojím potvrzením souhlasu (double opt-in). To znamená, že po přihlášení obdržíte e-mail, v němž vás požádáme o potvrzení vašeho přihlášení. Toto potvrzení je nezbytné, aby se nemohl přihlásit nikdo s jinou e-mailovou adresou. Přihlášení k odběru newsletteru je zaznamenáno v protokolu, aby bylo možné prokázat, že proces přihlášení proběhl podle zákonných požadavků. Patří k němu uložení doby přihlášení a potvrzení a IP adresa. V protokolu jsou také evidovány změny vašich údajů uložených u zasilatele newsletteru“.

13.4 Zasilatel newsletteru: v současné době nevyužíváme žádného poskytovatele této služby.

13.5 Zasilatel newsletteru může dále podle vlastních informací používat tyto údaje v pseudonymizované podobě, tj. bez přiřazení údajů k uživateli, za účelem optimalizace nebo zlepšení vlastní služby, např. v zájmu technické optimalizace zasílání a zobrazení newsletterů nebo pro statistické účely, aby mohl určit, ze kterých zemí pocházejí příjemci. Zasilatel newsletteru však nepoužívá údaje našich příjemců newsletteru, aby jim mohl sám napsat nebo předat jejich údaje třetím osobám.

13.6 Přihlašovací údaje: Pro přihlášení k odběru newsletteru stačí uvést vaši e-mailovou adresu. Fakultativně vás požádáme o uvedení jména, abychom vás mohli v newsletteru osobně oslovit.

13.7 Statistické zjišťování a analýza údajů. Newslettery obsahují tzv. webový beacon, tj. soubor velikosti pixelu, který je přijímán při otevření newsletteru serverem zasilatele newsletteru. Přitom jsou nejprve shromažďovány technické informace jako informace o prohlížeči a vašem systému, vaše IP adresa a čas vstupu na stránku. Tyto informace se využívají pro technické zlepšení služeb na základě technických dat nebo cílových skupin a jejich chování při čtení stránek podle míst, kde byly otevřeny (ta lze zjistit podle ID adresy), nebo času jejich návštěvy stránky. Pro statistické účely je rovněž zjišťováno, zda a kdy jsou newslettery otevírány a na které odkazy uživatelé klikají. Tyto informace mohou být sice z technických důvodů přiřazeny k jednotlivým příjemcům newsletteru, není však naší snahou ani snahou zasilatele newsletteru sledovat jednotlivé uživatele. Vyhodnocení údajů nám daleko spíše slouží k tomu, abychom rozpoznali zvyky našich uživatelů při čtení stránek a přizpůsobili jim obsah newsletteru, případně jim posílali newslettery s různým obsahem podle jejich zájmů.

13.8 Výpověď/odvolání. Odběr našeho newsletteru můžete kdykoli vypovědět, tj. odvolat svůj souhlas. Tím zároveň zanikne váš souhlas s jeho zasíláním naším zasilatelem a se statistickými analýzami. Bohužel není možné samostatně odvolat zasílání zasilatelem nebo statistické vyhodnocování. Odkaz na výpověď newsletteru najdete na konci každého newsletteru. Pokud se uživatelé přihlásili k odběru newsletteru a své přihlášení vypověděli, jsou jejich osobní údaje vymazány.

14 Integrace služeb a obsahů třetích osob

14.1 V rámci naší nabídky online používáme z důvodu našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárnosti provozu naší nabídky online ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR obsahové nabídky a nabídky služeb třetích poskytovatelů, abychom mohli integrovat jejich obsahy a služby, jako jsou např. videa a fonty (dále společně „obsahy“). To vždy předpokládá, že třetí poskytovatelé těchto obsahů užívají IP adresu uživatelů, protože bez ní by tyto obsahy nemohly být přenášeny do prohlížečů uživatelů. IP Adresa je proto pro zobrazení těchto obsahů nezbytná. Snažíme se používat jen takové obsahy, jejichž příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k dodání obsahů. Třetí osoby mohou dále používat takzvané pixelové tagy (neviditelné grafiky, nazývané také web beacons) pro statistické nebo marketingové účely. Pomocí pixelových tagů mou být vyhodnocovány informace jako pohyb návštěvníků na stránkách této webové stránky. Pseudonymizované informace mohou být dále ukládání v cookies na zařízení uživatelů. Mohou obsahovat mimo jiné i technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazované webové stránky, dobu návštěvy stránky a jiné údaje o užívání naší nabídky online a zároveň být i propojeny s těmito informacemi z jiných zdrojů.

14.2 Níže uvádíme přehled třetích poskytovatelů a jejich obsahů a odkazy na jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, která obsahují další informace o zpracování údajů a další možnosti podání námitek (tzv. opt-out neboli odmítnutí zpracování údajů) vedle možností, jež byly částečně již uvedeny výše.

* Pokud naši zákazníci využívají platební služby třetích osob (např. PayPal nebo okamžitý převod), platí obchodní podmínky a informace o ochraně osobních údajů příslušných třetích poskytovatelů, které lze vyhledat v rámci příslušných webových stránek resp. transakčních aplikací

* Externí fonty společnosti Google, Inc., www.google.com/fonts (dále jen „fonty Googlu“). Integrace fontů Googlu probíhá vyhledáním serveru u Googlu (zpravidla v USA). Prohlášení o ochraně osobních údajů_ www.google.com/policies/privacy, opt-out: www.google.com/settings/ads

* Mapy v rámci služby Google Maps třetího poskytovatele Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: www.google.com/policies/privacy, opt-out: www.google.com/settings/ads

* Videa platformy YouTube třetího poskytovatele Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: www.google.com/policies/privacy, opt-out: www.google.com/settings/ads

* V rámci naší nabídky online jsou integrovány funkce služby Google+. Tyto funkce nabízí třetí poskytovatel Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pokud jste přihlášeni na svůj účet Google+, můžete kliknutím na tlačítko Google+ propojit obsahy našich stránek se svým profilem na Google+. Tak může Google přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že jako poskytovatelé stránek se nedozvíme, jaký je obsah přenášených dat ani jak je používá Google+. Prohlášení o ochraně osobních údajů: www.google.com/policies/privacy, opt-out: www.google.com/settings/ads

* V rámci naší nabídky online jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, můžete kliknutím na tlačítko Instagramu propojit obsahy našich stránek s vaším profilem na Instagramu. Tak může Instagram přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že jako poskytovatelé stránek se nedozvíme, jaký je obsah přenášených dat ani jak je používá Instagram+. Prohlášení o ochraně osobních údajů: instagram.com/about/legal/privacy

* Naše nabídka online využívá funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Ca 94043, USA. Při každém vstupu na některou z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedInu, dojde k propojení se servery LinkedInu. LinkedIn dostane informaci, že jste navštívili naše internetové stránky s vaší IP adresou. Když kliknete na tlačítko LinkedInu „Recommend“ a jste přihlášeni na svůj účet v na LinkedInu, může LinkedIn přiřadit vaši návštěvu na naší internetové stránce k vám a vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že jako poskytovatelé stránek se nedozvíme, jaký je obsah přenášených dat ani jak je používá LinkedIn. Prohlášení o ochraně osobních údajů: www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

* Používáme sociální pluginy sociální sítě Pinterest, provozované společností Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (dále jen „Pinterest“). Když vstoupíte na stránku obsahující tento plugin, vytvoří váš prohlížeč přímé propojení se servery Pinterestu. Plugin přitom přenáší údaje pro evidenci v protokolu na server společnosti Pinterest do USA. Tyto zaprotokolované údaje mohou obsahovat vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které rovněž obsahují funkce Pinterestu, druh a nastavení prohlížeče, datum a čas vstupu, váš způsob používání Pinterestu a cookies. Prohlášení o ochraně osobních údajů: about.pinterest.com/de/privacy-policy

* V rámci naší nabídky online mohou být integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáním Twitteru a funkce „re-tweet“ jsou vámi navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem u Twitteru a oznámeny jiným uživatelům. Přitom jsou údaje přenášeny také na Twitter. Upozorňujeme, že jako poskytovatelé stránek se nedozvíme, jaký je obsah přenášených dat ani jak je používá Twitter. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter: twitter.com/privacy. Své nastavení ochrany osobních údajů u Twitteru můžete změnit v nastaveních účtu na adrese twitter.com/account/settings

* Externí kód JavaScriptového frameworku „jQuery“, poskytovaný třetím poskytovatelem jQuery Foundation

15 Práva uživatelů

15.1 Uživatelé mají právo obdržet na svou žádost bezplatně informace o svých osobních údajích, které byly námi uloženy.

15.2 Navíc mají uživatelé právo na případnou opravu nesprávných údajů a případné omezení zpracování a vymazání svých osobních údajů, mohou uplatnit své právo na přenositelnost údajů a v případě předpokládaného protiprávního zpracování údajů podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

15.3 Uživatelé mohou rovněž odvolat své souhlasy, a to výhradně s účinky pro budoucnost.

16 Výmaz údajů

16.1 Údaje, které jsou u nás uloženy, jsou vymazány, jakmile již nejsou nezbytné pro svůj určený účel a výmaz není v rozporu s jakoukoli zákonnou povinností uchovávat údaje. Pokud údaje uživatelů nejsou vymazány, protože jsou nezbytné pro jiné, zákonem přípustné, účely, je jejich zpracování omezeno. To znamená, že jsou údaje zablokovány a nezpracovávány pro jiné účely. To platí např. o údajích uživatelů, které musejí být uchovávány z obchodněprávních či daňověprávních důvodů.

16.2 Podle zákonných požadavků jsou údaje uchovávány po dobu 6 let podle § 257 odst. 1 německého ObchZ /HGB (obchodní knihy, inventáře, zahajovací rozvahy, řádné účetní závěrky, obchodní korespondence, účetní doklady atd.), jakož i po dobu 10 let podle § 147 odst. 1 německého zákona o odvodech /AO (účetní knihy, záznamy, zprávy o stavu společnosti, účetní doklady, obchodní korespondence, podklady pro daně atd.).

17 Právo na podání námitek

17.1 Uživatelé mohou proti budoucímu zpracovávání svých osobních údajů kdykoli podat námitky za předpokladu splnění zákonných požadavků. Námitky mohou podat zejména proti zpracování údajů pro účely přímé reklamy.

18 Změny Prohlášení o ochraně osobních údajů

18.1 Vyhrazujeme si právo na změny Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti se změnami právní situace nebo při změnách služby, jakož i zpracovávání údajů. To však platí pouze pro prohlášení, která se týkají zpracování osobních údajů. Pokud je nutný souhlas uživatelů nebo součástí Prohlášení o ochraně osobních údajů jsou úpravy smluvního vztahu s uživateli, jsou změny prováděny pouze se souhlasem uživatelů.

18.2 Prosíme uživatele, aby se o obsahu Prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně informovali.

Upozorňujeme na tuto zákonnou informační povinnost: Komise EU provozuje platformu na řešení sporů online. Najdete ji na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informační povinnost podle § 20d zákona o ochraně spotřebitele. Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Více informací naleznete na https://www.coi.cz/informace-o-adr/